Fundació Escoles Parroquials. Arquebisbat de Barcelona

ACCÉS INTRANET
Usuari
Contrasenya

QUÈ FEM?

PLA ANUAL

 • Acompanyament a les escoles
  Vetllar i acompanyar a les escoles en el desenvolupament dels seus projectes educatius de centre (PEC) i en les seves programacions generals anuals (PGA).
 • Quòrum 2023. La identitat de l’escola catòlica Laudate Deum. Pacte Educatiu Global
  Incorporar, a la proposta educativa de les escoles FEP, les reflexions aportades en el Congrés de l’Escola Cristiana, “Quòrum 2023” (19-10-2023); document de la Congregació per a l’Educació Catòlica, “La identitat de l’escola catòlica” (25-01-2022); nova exhortació apostòlica del Papa Francesc, “Laudate Deum”, continuïtat de l’encíclica, “Laudato si’” (4-10-2023); i, les línies d’acció concretades en la darrera Trobada de pastoral FEP (10-05-2023), sobre el Pacte Educatiu Global.
 • Perfil Competencial Alumnat i Docent FEP
  Treballar, en el sí de l’equip de directores i directors de la FEP, tant el Perfil Competencial de l’Alumnat com al Perfil Competencial del Docent, de les escoles FEP.
 • Pla de pastoral de la FEP
  Editar i difondre el Pla Pastoral Institucional de la FEP i adequar els plans pastorals de les escoles .
 • Acció pastoral
  Vetllar per l’acció pastoral de les escoles, en el sentit d’oferir la vivència dels valors evangèlics recollits en el nostre Caràcter Propi, tot considerant les orientacions i propostes del Pla Pastoral Diocesà.
 • Altres escoles parroquials
  Afavorir els vincles necessaris amb la resta d’escoles parroquials del nostre Arquebisbat, i d’altres escoles, facilitant processos d’incorporació a la nostra xarxa educativa.
 • Equips i comissions
  Orientar la tasca dels diferents equips i comissions de treball per continuar avançant cap a una comunitat professional d’aprenentatge.
 • Comissió tècnica
  Facilitar l’acció dels directors i directores dels centres educatius així com assegurar la coordinació dels diferents equips i comissions de treball i assessorar en la presa de decisions a la presidència i a la gerència, a través de la comissió tècnica de directors.

MEMÒRIA

D’acord amb el que preveuen els Estatuts de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona presentem la memòria corresponent a l’any 2022 encara que per qüestions relacionades amb els ritmes de la vida dels centres educatius, de la nostra xarxa, l’abast de la memòria incorpora el conjunt d’activitats dutes a terme durant el curs escolar 2022-2023.

La FEP Els Centres Educatius En xarxa El racó de la nostra fe
c/ Balmes, 78 1a. planta, 08007 - Barcelona